ul. Króla Kazimierza 18 Rzeszów
biurobkr@bkrfinance.pl

Przedsiębiorca traktowany jak konsument

Od 1 stycznia 2021 roku zmieniła się  grupa osób korzystających z uprawnień konsumenckich. Została ona powiększona o przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność.

W rozumieniu nowych przepisów osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w określonych sytuacjach będzie traktowana jak konsument. I związku z tym  może zostać objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów w zakresie: niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych), rękojmi za wady oraz prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

Warunkiem jaki musi być spełniony, aby przedsiębiorca był objęty ochroną przewidzianą dla konsumentów jest 

  • aby umowa, którą zawiera jako osoba fizyczna prowadzącą działalność z innym przedsiębiorcą, nie miała charakteru zawodowego.

Przykład – architekt, który od innej firmy kupuje:

  • oprogramowanie do wysyłki newslettera czy zarządzania reklamą – taki zakup – choć związany z prowadzoną działalnością powinien zostać uznany za za niemający charakteru zawodowego. I tutaj będą miały zastosowanie nowe przepisy.
  • oprogramowanie do projektowania (mieszkań, budynków etc.) ma charakter zawodowy i świadczenie usług będzie miało miejsce na dotychczasowych zasadach (kupujący nie będzie traktowany jako konsument.

Zastanawiając się nad tym  jakie przepisy będą mieć zastosowanie w określonej sytuacji trzeba  zadać sobie proste pytanie „Czy zakup (w tym przykładzie aplikacji) jest związany z bazową działalnością przedsiębiorcy”. Od razu trzeba zaznaczyć, że  weryfikacja czy dana czynność ma zawodowy charakter – odbywać się będzie w oparciu o wpisane do CEiDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) kody PKD, które to określają dokładnie rodzaj działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca traktowany jako konsument zyska:

  • gwarancję zakazu umieszczania klauzul niedozwolonych w umowach z konsumentami (abuzywnych),
  • możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni lub nawet 12 miesięcy (gdy sprzedawca nie poinformuje o prawie odstąpienia od umowy),
  • prawo do automatycznego uznania jego reklamacji, jeśli zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady, a sprzedawca nie ustosunkuje się do niej w ciągu 14 dni,
  • więcej czasu na reklamację, sprawdzenie przesyłki i zgłoszenie ewentualnych wad zakupionego towaru. 

Pamiętaj że…

Nowe przepisy nie powodują, że przedsiębiorca-konsument może skorzystać z pomocy Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ani rzeczników powiatowych. Ten rodzaj pomocy zarezerwowany jest wyłącznie dla konsumentów rozumianych zgodnie z definicją (art. 221 Kodeksu cywilnego).

Przedsiębiorcy jako konsumenci

Preferencyjne traktowanie właścicieli firm ma dotyczyć wyłącznie jednoosobowych działalności –  niezależnie od skali i rozmiaru prowadzonej przez nich działalności. Tak więc nie obejmą spółek osobowych (jawnych, partnerskich) ani też spółek kapitałowych (spółek z o.o., akcyjnych). A przyznane przywileje konsumenckie służą temu by mali przedsiębiorcy nie byli traktowani w świetle przepisów tak samo jak ich znacznie więksi kontrahenci. Tym samym mają zyskać nowy rodzaj ochrony, a  to z kolei ma poprawić ich sytuację. 

PRZEDSIĘBIORCY JAKO KONSUMENCI
Doradca kredytowy w BKR Finance
Skontaktuj sie z doradcą kredytowym dla firm - Michał Partyka - dane do kontaktu w zakładce O nas
Michał Partyka
autor artykułu