ul. Króla Kazimierza 18 Rzeszów
biurobkr@bkrfinance.pl

Hipoteka – i wszystko co warto o niej wiedzieć

Hipoteka – czym jest i co warto o niej wiedzieć

Kredyt hipoteczny – to kredyt udzielany przez bank na konkretny cel, np. zakup nieruchomości, działki budowlanej, czy wykończenie. Jego spłata zostaje rozłożona na długi okres – średnio jest to kilkadziesiąt lat, a formą zabezpieczenia dla kredytodawcy (np. banku) jest właśnie hipoteka.

Hipoteka czym jest dokładnie?

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, które stanowi dla wierzyciela hipotecznego zabezpieczenie na nieruchomości – na wypadek, gdy kredytobiorca przestanie spłacać zobowiązanie.

czyli 

Ty bierzesz kredyt hipoteczny żeby kupić mieszkanie, działkę lub wybudować dom. I to właśnie na nie zostanie ustanowiona hipoteka. Będzie ona zabezpieczeniem dla banku na wypadek gdybyś przestał spłacać kredyt.  Ostatecznie hipoteka wygasa dopiero w momencie całkowitej spłaty zobowiązania, jakie zabezpiecza.

Czy wiesz, że…

Przedmiotem hipoteki mogą być nie tylko nieruchomości, ale też część nieruchomości, czy grunty.

Jak powstaje hipoteka?

Aby ustanowić hipotekę należy:

 1. złożyć wniosek o wpis hipoteczny (formularz KW-WPIS),
 2. w sądzie rejonowym w dziale ksiąg wieczystych,
 3. składa go zazwyczaj kredytobiorca lub (co rzadsze) bank.

Czyli momentem powstania hipoteki  jest dokonanie wpisu do księgi wieczystej. 

Opłaty związane z ustanowieniem hipoteki

 • Warunkiem przyjęcia przez sąd wniosku o wpis hipoteczny jest wniesienie opłaty – 200 zł (przelewem lub w kasie sądu).
 • Ustanowienie hipoteki jest czynnością prawną więc musisz odprowadzić podatek PCC-3  (19 zł.). Od daty podpisania przez Ciebie jako właściciela nieruchomości oświadczenia o ustanowieniu hipoteki jest na to do 14 dni.

Ustanowienie i wpisanie wierzyciela hipotecznego do księgi wieczystej nieruchomości na podstawie umowy:

 • pisemnej, gdy wierzycielem hipotecznym jest bank lub SKOK,
 • w formie aktu notarialnego, gdy wierzycielem zostaje jakakolwiek inna osoba fizyczna lub prawna (tu formalności związane z założeniem księgi wieczystej dokonuje notariusz).

Wniosek o wpis hipoteczny powinien zawierać m.in:

 • dane 
  • sądu rejonowego i dane działu ksiąg wieczystych do którego składamy wniosek,
  •  banku, z którym podpisaliśmy umowę o kredytem hipotecznym,
  • dane wnioskodawcy,
 • numer księgi wieczystej danej nieruchomości,
 • kwota zabezpieczenia, numer i data umowy kredytowej,
 • listę załączników (m.in. oświadczenie banku o udzielonym kredycie lub umowa kredytowa, pisemne oświadczenie właściciela nieruchomości o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku, dowód wniesienia opłaty sądowej).

Wygaśnięcie hipoteki

Spłaciłeś kredyt. Ale sąd nie wykreśla automatycznie hipoteki z księgi wieczystej. Dopilnować tego musisz sam. A więc po kolei:

 • dostarczy dowód spłaty zobowiązania,
 • opłać dokonania zmiany we wpisie hipoteki,
 • i złóż wniosek do sądu na formularzu KW-WPIS.

Rodzaje hipotek

 • umowna,
 • przymusowa,
 • odwrócona,
 • kaucyjna,
 • łączna.

 

Pamiętaj, że 

Do powstania hipoteki umownej oraz przymusowej wymagany jest wpis do księgi wieczystej.

Uruchomienie hipoteki 

 

Nie płacisz rat kredytu hipotecznego? Z banku dostajesz pismo ponaglające  z informacją o opóźnieniu w spłatach i odsetkach karnych. Ale nie z jakiegoś powodu nie możesz zapłacić zaległości i nie próbujesz dogadać się z bankiem. W takiej sytuacji następnym krokiem będzie postępowanie egzekucyjne. W efekcie sprzedaż nieruchomości. I w zależności od sytuacji odbędzie się to na licytacji komorniczej lub sam sam się tego podejmiesz.  A pieniądze ze sprzedaży pokryją zadłużenie, czyli w  pierwszej kolejności trafiają do wierzyciela hipotecznego czyli do banku.

Poczytaj o ubezpieczeniu kredytu także od sytuacji wpływających na niemożliwość spłacania zobowiązań.

Warto pamiętać o kilku kwestiach:

 • przede wszystkim banki zazwyczaj starają się dojść do porozumienia z kredytobiorcami, 
 • a poza tym muszą się wstrzymać z  działaniami mającymi na celu ściągnięcie zadłużenia na co najmniej pół roku od momentu niepokrywania rat.

Czy wiesz, że…

Hipotekę określa Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece – definicja z art. 65:

“W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).